Propane- Heterogeneously Hyperpolarized by Parahydrogen.

Kovtunov KV, Truong ML, Barskiy DA, Salnikov OG, Bukhtiyarov VI, Coffey AM, Waddell KW, Koptyug IV, Chekmenev EY
J Phys Chem C Nanomater Interfaces. 2014 118 (48): 28234-28243

PMID: 25506406 · PMCID: PMC4259496 · DOI:10.1021/jp508719n

MeSH Terms (0)

Connections (1)

This publication is referenced by other Labnodes entities:

Links